شرکت استراتوس خدمات خود را در اجراي پروژه هاي عمراني بصورت MC و نيزEPCC (مهندسي، تدارکات،ساخت و ساز) در زمينه هاي مختلف ذيل ارائه مي نمايد:
- فرودگاه، جاده، تونل، پل، راه آهن، و غيره
- سد و سازه هاي وابسته، نيروگاههاي بزرگ برقآبي ، شبکه هاي آبياري، تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب، ايستگاههاي پمپاژ و ساير زمينه ها ي مربوط به آب
- ساختمانهاي مسکوني، تجاري، صنعتي، آموزشي و غيره