تقدیرنامه ها

مهمترين افتخار براي شرکت بين المللي پيمانکاري استراتوس خدماتي است که از احداث طرحهاي انجام شده و يا در حال اجرا به هم ميهنان عزيزمان ارائه مي شود.. افتخاري که همواره تقدير مقامات و مسئولين کشور را به دنبال داشته است. دريافت لوح تقدير از رياست محترم جمهوري به عنوان صادرکننده نمونه سال 1378 تاييدي بر اين مدعاست.