عضویت ها

الف: بين المللي
اتاق بازرگاني بين المللي (I.C.C.)
اتحاديه پيمانكاران كشورهاي اسلامي
اتاق بازرگاني مشترک ايران- عراق
اتاق بازرگاني مشترک ايران- عمان
اتاق بازرگاني مشترک ايران- فرانسه
انجمن مهندسين كشور پاكستان (PEC)

ب : داخلي
اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران
سنديکاي شركتهاي ساختماني ايران
انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران
انجمن تونل ايران
انجمن بتن ايران
انجمن شركتهاي راهسازي ايران

خدمات ارائه شده توسط شرکت بين المللي پيمانکاري استراتوس از سوي سازمانهاي بين المللي همواره مورد تاييد و تقدير بوده است. از جمله مي توان به تاييديه هاي سازمان توسعه صنعتي ملل (UNDO)، بانک جهاني، بانک توسعه آفريقا و بانک توسعه اسلامي اشاره نمود.